‘‘75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਐ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾ’’