ਸਹਿਜ ਪ੍ਰੀਤ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ , ਦੱਸੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ