ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਐਡੀਬਲੱਡਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ