ਵਿਜੀਲ਼ੈਂਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ- ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ