ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਆਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਠੱਗ