ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ‘ਦੱਤਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ‘ਕੁੱਤਾ’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ‘ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ’ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਠੀਕ