ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ