ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਨਾਂ ਸਹਿੰਦੀ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਪੈਂਦੀ