ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੀਡ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰਦਾ