ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 56 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ