ਪਲਸਰ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ