ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੂਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤਾ !