ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁਚਿਆ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਸੀ ਨਕਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ