ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ! ‘ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ’