ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਂਹ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ’ ਉਤਰਾਂਗੇ