ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬਣੀ ਆਫ਼ਤ, ਲੈ ਰਹੀ ਲੋਕਾ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ,