ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋ ਭੈਣਾਂ..