ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ N R I ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਕੇ ਲਈਆਂ ਲਾਵਾਂ