ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡਿਓ