ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ