ਇਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ,